Szczególne Warunki Ubezpieczenia

PAKIET PODSTAWOWY BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE 2018/2019 - SKŁADKA 46 zł

 

I. Warunki ubezpieczenia:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym z dnia 24.01.2016

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż z dnia 01.01.2016r. (symbol PAT/OW071/1601)

 

II. Przedmiot ubezpieczenia:

1. Ubezpieczenie NNW – suma gwarancyjna 20.000,00 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:

• nieszczęśliwych wypadków

• zawału serca

• krwotoku śródczaszkowego

• sepsy,

• obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć ubezpieczonego.

Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24h na dobę), np. w czasie nauki, w drodze na lub z uczelni, w czasie wolnym, w tym także podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie) oraz w czynnościach życia prywatnego pod warunkiem, że nastąpiły w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, rozrywkowych, turystycznych, podczas wakacji i dni świątecznych.

Zakres terytorialny : Cały Świat

sumy ubezpieczenia

z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową (zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, obrażeń ciała, których zaistnienie zostało spowodowane atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, sepsy) - w tym jeśli wystąpiła w okresie 2 lat od daty zdarzenia

50% sumy ubezpieczenia

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki (świadczenie wypłacane dodatkowo poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku)

Do 100% sumy ubezpieczenia:

Trwały uszczerbek na zdrowiu

100% sumy ubezpieczenia

100% uszczerbku na zdrowiu

1% sumy ubezpieczenia

1% uszczerbku na zdrowiu

System świadczeń proporcjonalnych

Częściowy uszczerbek

0,5% sumy ubezpieczenia

Jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zdarzenia objętego umową (Warunkiem jest uraz ciała wymagający wizyty u lekarza i dalszego leczenia oraz co najmniej 1 wizyty kontrolnej)

Do 25% sumy ubezpieczenia. Maksymalnie 500 zł za ząb

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów

Do 30% sumy ubezpieczenia dodatkowo płatne

Zwrot kosztów leczenia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową

Do 25% sumy ubezpieczenia

Koszty przeszkolenia zawodowego

5.000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu Ubezpieczonego w wieku do 26 lat czyli tzw. zgon rodzica/opiekuna w NNW

1.000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowane wrodzoną wadą serca lub nowotworem złośliwym

0,2% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu

Dzienne świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową Świadczenie przysługuje przy pobycie dłuższym niż 48 h. Świadczenie płatne za każdy dzień pobytu od pierwszego dnia, nie dłużej jednak niż 90 dni.

 

2. Pakiet usług typu Assistance

• szybki, całodobowy kontakt z Centrum Alarmowym organizującym usługę

• pokrycie kosztów świadczonych usług transportowych bez angażowania środków własnych klienta, koszty leczenia po NNW poszkodowany pokrywa sam, a następnie Ubezpieczyciel je refunduje

Pakiet usług w następstwie wypadku obejmuje:

• Pomoc medyczną w postaci

o wizyty lekarza lub pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego

o transportu medycznego

• Pomoc pielęgnacyjną w postaci

o dostawy drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego

o dostarczenia do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza

o domowej opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji

• Pomoc psychologa

• Infolinię medyczną

 

3. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 20.000,00 PLN

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego,
w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody:

• wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa,

• podczas zajęć w ramach studiów, w których Ubezpieczony uczestniczył oraz podczas praktyk zawodowych poza siedzibą szkoły,

• podczas uprawiania narciarstwa i snowboardu.

Zakres terytorialny: RP

Zakres ubezpieczenia rozszerzony zostaje również o klauzulę dodatkową:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy w tym szkody polegające na utracie mienia z przyczyn związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem - limit odpowiedzialności 10.000zł.

Brak franszyzy integralnej

 

III. Ubezpieczeni:

Studenci, doktoranci, wolontariusze, uczestnicy szkoleń, kursów.

W tym obcokrajowcy, w tym studentów z wymiany studenckiej, uczestników kursów i szkoleń (przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłata świadczenia nastąpi w PLN na konto złotówkowe)

Prawo przystąpienia do ubezpieczenia będzie przysługiwać osobom, które w momencie przystępowania do ubezpieczenia były studentami, doktorantami, wolontariuszami lub zostali zakwalifikowani w poczet niniejszych osób.

Prawo przystąpienia do ubezpieczenia będzie przysługiwać również studentom:

• przebywającym na urlopie dziekańskim, macierzyńskim, zwolnieniu itp.

• którzy ukończyli ostatni rok nauki, a nie zakończyli studiów zdanym egzaminem/ obroną lub nie otrzymali świadectwa/ dyplomu ukończenia studiów – końcem ochrony ubezpieczeniowej jest data odbioru świadectwa/ dyplomu.

Ochrona ubezpieczeniowa trwa do końca obowiązywania polisy nawet jeśli Ubezpieczony straci status studenta, doktoranta oraz wolontariusza.

 

IV. Okres ubezpieczenia:

• rozpoczyna się 1 października 2018 roku i trwa do 30 września 2019 roku - dla Ubezpieczonych, którzy do 15 listopada 2018 roku złożyli deklarację o przystąpieniu do ubezpieczenia

• rozpoczyna się od daty wpływu składki i trwa do 30 września 2019 roku – dla Ubezpieczonych, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do ubezpieczenia po 15 listopada 2018 roku

Załączniki:

;